Visszaélés-bejelentési tájékoztató

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Foglalkoztató neve: Indián-Sped Kft.
Székhelye: 2253 Tápióság Szecsői út 34
Adószáma: 13517764-2-13


1. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó tájékoztatás

A foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Webtitkár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 6. fszt. 3.; adószám: 25926509-2-42. ; cégjegyzékszám: 01-09-296653.) a  Webkönyvelő visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazás keretében, szerződés alapján mint pártatlan, az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő külső szervezet működteti a 2023. évi XXV. Törvény 19. § (2) bekezdése szerint.

2. Bejelentés tétele a belső visszaélés-bejelentési rendszerben

A bejelentést írásban, elektronikus úton, a www.konyvelés.online weboldalon, a „visszaélés bejelentése” gombra kattintva lehet kezdeményezni.

A foglalkoztató jogellenes, vagy annak feltételezett cselekménye,  mulasztása miatt bejelentést tehet az, akinek a visszaélés munkavégzéssel összefüggő tevékenysége, vagy szerződéskötési folyamat során jutott tudomására. A bejelentés során meg kell adni a foglalkoztató adószámát, illetve a bejelentő nevét, lakcímét, e-mail címét. A visszaélés bejelentésére jogosultak a foglalkoztató munkavállalói, volt munkavállalói, illetve a foglalkoztatóval szerződéses partnerei. (Részletesebb  tájékoztatást a bejelentésre jogosultakról a bejelentő űrlap tartalmaz.) A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi kellő alappal feltételezi hogy bejelentésben előadott körülmények megfelelnek a valóságnak.

A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.

Az írásbeli bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap az eljárás szabályairól és az
adatkezelési szabályokról.

3. A bejelentés kivizsgálása 

A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.


A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
- a bejelentő nem azonosítható,
- a bejelentő nem jogosult a bejelentés megtételére,
- ugyanazon bejelentő ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés tett, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak kivizsgálásból eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

4. A kivizsgálás eredménye, intézkedések

A bejelentő a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokáról, továbbá a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatást kap. Amennyiben a bejelentésben foglalt visszaélés miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedés történik a feljelentés megtétele érdekében. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem veti fel bűncselekmény alapos gyanúját, de sérti a
foglalkoztató belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a foglalkoztató, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a lefolytatott vizsgálat alapján a bejelentés megalapozatlan, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárás lezárásra kerül.

 

5. Adatvédelem

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő személyes adatait bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés
kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti. A visszaélés-bejelentési bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.