kormányrendelet.jpg

A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120-2016. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról

2424.01.12

A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról A Magyar Közlöny 2023. december 29-én kihirdetett 194. számában megjelent a Kormány 686/2023. (XII. 29.) Korm. rendelete a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról.

Ennek értelmében beveztésre kerül a minimális szolgáltatási alapdíj, a rakodási és raklap válogatási díj, valamint az állásidő, továbbá a rendelet szabályozza az egy adott fuvarfeladatba bevonható fuvarozó alvállalkozók számát. 1.) A 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről (KÁSZ) alábbi módosításai 2024. január 28-án lépnek hatályba.

A legfontosabb változások:

  1. a minimális szolgáltatási alapdíj megjelenése 2
  2.  rakodás pontosítása, minimális rakodási díj meghatározása
  3. várakozási idő óradíjának meghatározása
  4. raklapcsere díj meghatározása
  5. fuvarozó alvállalkozók számának korlátozása

Az egyes változásokról alább a részletesebb összefoglaló. 2.) A minimális szolgáltatási alapdíj A minimális szolgáltatási alapdíj az útdíjköltség, és a NAV üzemanyagnorma alapján kerül meghatározásra. Tehát a (belföldi) fuvardíj nem lehet kevesebb, mint a fuvarfeladatra kalkulált útdíj háromszorosának és a NAV előírások szerint kalkulált, a fuvarfeladatot végző jármű adott fuvarfeladatra kiszámított NAV üzemanyagnormájának az összege. A szorzók az adott fuvareszköz tengelyszámához kapcsolódnak: J5 és J4 járműkategóriában a szorzó egyszeres, J3 járműkategóriában a szorzó 1,3, J2 járműkategóriában a szorzó kétszeres. 

A NAV üzemanyagnorma itt érhető el:

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag/gjnorma https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag/a_2024._januar_1-je_es_januar_31- e_kozott_alkalmazhato_uzemanyagarakrol 

A minimális szolgáltatási díj kalkulációja alapvetően futásteljesítményhez kötött, a városon belüli, vagy rövidtávú, eltérő módon meghatározott díjak elszámolásakor a minimális szolgáltatási alapdíjat a rendelet alapján nem lehet megállapítani. Postai szolgáltató fuvarozó esetén a minimális díj a postai szolgáltatási szerződés szerinti díj másfélszere. Az új díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák, tehát bruttó összegek. A díjmentes útszakaszokra a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet szerint az adott díjkategóriába tartozó gépjárművekre meghatározott főúti infrastruktúradíjat (külsőköltség díj nélküli) kell figyelembe venni. (1a)

 A minimális szolgáltatási alapdíjon e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget el nem érő tehergépjárművek kivételével, amennyiben a felek a közöttük fennálló szerződés alapján megtett kilométerek alapján számolnak el, a fuvarozást teljesítő tehergépjárműre alkalmazandó díj, amelyen a) az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény szerint az adott fuvarfeladatra fizetendő útdíj háromszorosának, és b) a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1/A. és 2. számú mellékletei szerint, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán havonta közzétett, az üzemanyagköltségelszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárakkal, az adott fuvarfeladatra kalkulált üzemanyagköltség:

  1. J5, J4 járműkategóriában: egyszeresének,
  2. J3 járműkategóriában: 1,3-szorosának,
  3. J2 járműkategóriában: kétszeresének összegét kell érteni

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet által meghatározott járműkategóriák figyelembevételével. „(4) A (1) bekezdés g) pont szerinti fuvardíj összege – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – nem lehet kevesebb, mint a minimális szolgáltatási alapdíj. (5) Ha a fuvarozó az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj megfizetése alól jogszabály alapján mentesül, a (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a fuvarozó által végzett árutovábbításra. (6) Az árutovábbítás során elengedhetetlenül igénybe vett díjmentes útszakaszokra az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet szerint az adott díjkategóriába tartozó gépjárművekre meghatározott főúti infrastruktúradíjat kell figyelembe venni. (7) A postai szolgáltató mint fuvarozó és a feladó között létrejött fuvarozási szerződésben az (1) bekezdés g) pontja szerinti fuvardíj összege nem lehet kevesebb, mint az azonos küldemény átvételi és rendeltetési helye szerinti továbbítási viszonylatban feladott legnagyobb tömegű postai küldeménnyel kapcsolatos – a külön díj ellenében igénybe vehető többletszolgáltatások és az esetleges kedvezmények érvényesítése nélküli – postai szolgáltatási szerződés szerinti díj másfélszerese.

(8) Az e rendeletben meghatározott díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák.”

3.) A rakodás pontosítása, minimális rakodási díj meghatározása A KÁSZ-módosítás egyértelműsíti, hogy az áruk berakására főszabály szerint - tehát eltérő megállapodás hiányában - a feladó köteles. Alább az új, vonatkozó jogszabályszöveg: „(1) Az áruk berakására a feladó, kirakására a címzett köteles, a szerződő felek ettől eltérően megállapodhatnak. A megállapodásnak tartalmaznia kell a rakodásban való részvétel arányát, ellenértékét, személyi, tárgyi, műszaki és további lényeges feltételeit.

” Ezen felül a módosított KÁSZ rögzíti a rakodásban való részvétel minimális díjának összegét is: bruttó 10.975 Forint/óra. A Korm. rendelet 7. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: „(6) Ha a szerződő felek rakodásban való részvételben állapodnak meg, akkor a fuvarozó rakodásban való részvételének ellenértékeként rakodási és raklap válogatási díjat számol fel, amelynek értéke nem lehet kevesebb, mint 10975 forint óránként.

A rakodási és raklap válogatási idő a szerződésben meghatározott, az átvételre vagy kiszolgáltatásra készen állás időpontjától a rakodás befejezéséig tart. Az ellenérték megállapításánál minden megkezdett óra egész órának számít. Amennyiben a rakodási és a raklap válogatási idő nem haladja meg az egy órát, a fuvarozó egy teljes óra rakodási és raklap válogatási díj felszámítására jogosult. Egy órát meghaladó rakodási és raklap válogatási idő esetén a teljes felszámolható időtartamot egy órával csökkenteni kell. A fuvarozó akkor is jogosulttá válik a minimális óránkénti rakodási díjra, ha a felek a rakodásban való fuvarozói részvétel feltételeiben kifejezetten nem állapodtak meg, de a fuvarozó a rendelkezésre jogosult utasítására/annak hiányában a lerakodást elvégzi. 4.)

A várakozási idő óradíjának meghatározása Ha a fuvarozó az átvételre vagy kiszolgáltatásra a fuvarozási szerződésben meghatározott időre készen áll, azonban az áru rakodása az azt követő 1 órán belül nem fejeződik be, az ezen felüli időtartam – a fuvarozó rakodásban és raklap válogatásban való megállapodással rögzített részvételének esetét kivéve – állásidőnek minősül, amelyért a fuvarozó külön díjat számít fel. Az állásidő díja nem lehet kevesebb, mint bruttó 8.636 Forint/óra.

A számítás és az igazolás módja itt is rögzítésre került: minden megkezdett óra egész órának számít és írásbeli igazolás hiányában a fuvarozó az állásidőt hitelt érdemlően GPS adatokkal is igazolhatja. Tehát a fuvarozó érdekkörén kívül keletkező, 1 órát meghaladó várakozási idő minimális óradíját is meghatározták bruttó 8636 forint összegben az alábbi módosítással:

„(1) Ha a fuvarozó az átvételre vagy kiszolgáltatásra a szerződésben meghatározott időre készen áll, azonban az áru rakodása az azt követő egy órán belül nem fejeződik be, az ezen felüli időtartam – a fuvarozó rakodásban és raklap válogatásban való 7. § (6) bekezdése szerinti részvételének esetét kivéve – állásidőnek minősül, amelyért a fuvarozó külön díjat számít fel. Az állásidő díja nem lehet kevesebb, mint óránként 8636 forint. Az állásidő meghatározásánál minden megkezdett óra egész órának számít. A fuvarozó részére az állásidő időtartamát az köteles írásban igazolni, akinek érdekkörében az állásidő bekövetkezett. Írásos igazolás hiányában a fuvarozó az állásidőt más hitelt érdemlő módon is igazolhatja, különösen, de nem kizárólag a GPS adatainak bemutatásával.” 5.) A raklapcsere díj meghatározása A raklap és a göngyöleg cseréjét, kezelését a felek eltérő megállapodásának hiányában, a fuvarozó a minimális rakodási díj szerinti összegért és feltételek szerint végzi: „11. § A raklap és a göngyöleg cseréjét, kezelését a fuvarozó díj ellenében, a feladó költéségre és kockázatára külön szolgáltatásként végzi. Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a fuvarozó legalább a 7. § (6) bekezdésében meghatározott feltételekkel, az ott meghatározott raklap válogatási díjra jogosult.” 6.)

A fuvarozó alvállalkozók számának korlátozása A jogszabályváltozás szerint a fuvarozó legfeljebb egy fuvarozó alvállalkozót vehet igénybe. Fontos, hogy az ettől eltérő megállapodás is érvényes. A rendelet fuvarozó alvállalkozóról rendelkezik, így szállítmányozó megbízásának nincs akadálya. Ez esetben pedig további alvállalkozó is beléphet a fuvarozói láncba.

Alább az új, vonatkozó jogszabályszöveg:

A Korm. rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4)Egymást követő fuvarozók által végzett fuvarozás esetén a feladó által igénybe vett fuvarozó további legfeljebb egy fuvarozó alvállalkozót vehet igénybe az adott fuvarmegbízás elvégzésére. A szerződő felek ettől eltérően megállapodhatnak. 7.) Egyebek A KÁSZ rendelkezéseitől csak akkor lehet eltérni, ha azt a KÁSZ adott rendelkezése kifejezetten engedi, ellenkező esetben nem. A felsorolt minimális díjaknál kevesebbet nem lehet megállapítani, ettől szerződésben is csak magasabb összegben lehet megállapodni, azaz a fuvarozó javára lehet eltérni. Eltérés lehetséges viszont abban, hogy ki végzi a rakodást, illetve hány alvállalkozó lehetséges, de ebben meg kell állapodni. A KÁSZ rendelkezései a Magyarország területén belül végzett (belföldi) fuvarokra vonatkoznak.